MENU
Privacyverklaring
Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website www.campingnoorthey.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018. 

Doeleinden van de gegevensverklaring
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en boekingen, eventueel inzake de behandeling van klachten en juridische diensten en voor het  beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op het in stand houden of de vergroting van het klantenbestand. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Delen van gegevens 
Camping Noorthey verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Invullen van formulieren via de website
Als U een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een email stuurt dan worden de gegevens die U ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. U kunt aanvinken of U op de hoogte wenst gehouden te worden. 

Beveiliging
Camping Noorthey neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen, zowel organisatorisch als technisch om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van en/of onbevoegde en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn danwel er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan gerust contact op via ons telefoonnr 0630630727 of stuur een email naar emailadres info@campingnoorthey.nl.

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een email te verzenden naar het volgende emailadres info@campingnoorthey.nl

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 
Dit kan door het versturen van een email aan info@campingnoorthey.nl of brief sturen aan 
Camping Noorthey, Noortheylaan 27a, 2263KD  Leidschendam. 

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijziging Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.