MENU
Algemene Voorwaarden
ALGEMENE  VOORWAARDEN BIJ KAMPEREN OP CAMPING NOORTHEY
 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle kampeerders en hun bezoekers, hierna te noemen (gasten) van Camping Noorthey
 2. De beheerder is  Irène de Ruijter, zij kan als vervanger een familielid of derde inschakelen om de organisatie goed te laten verlopen.
 3. Van alle gasten en bezoekers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden  die duidelijk op de website zijn vermeld en in het boek in de recreatieruimte.
 4. Vanaf het moment van aankomst t/m het moment van vertrek gelden deze algemene voorwaarden.
 5. De gasten dienen ervoor te waken dat zij en degenen die onder de verantwoordelijkheid vallen van hun geen overlast veroorzaken aan andere gasten. Daaronder wordt verstaan dat mensen geen ongeoorloofd gedrag vertonen zoals bv. geluidhinder  bij de sanitaire voorzieningen of  hard geluid van een televisie in de voortent,  voor 7 uur in de ochtend en na 22.00 uur in de avond, maar ook geen rookoverlast door bbq.
 6. Afval (huisvuil, lege flessen, plastic, papier en groenafval) dient in de daartoe bestemde containers geleegd te worden , deze zijn geplaatst in de milieustraat achter de sanitaire voorzieningen. Hier kan ook uw afvalwater en chemisch toilet in de stortplaats gestort worden.
 7. De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, beschadiging van, verlies en diefstal van eigendommen van gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten zelf.
 8. Alle risico’s met betrekking tot en als gevolg van het verblijf op Camping Noorthey komen geheel en uitsluitend voor rekening van de gasten.
 9. Beschadiging of vermissing van roerende en/of onroerende goederen van de beheerder dienen bij constatering onmiddellijk door de gasten aan de beheerder te worden gemeld.
 10. De verblijfkosten op Camping Noorthey dienen uiterlijk een dag voor vertrek volledig te zijn betaald.  De beheerder kan hier incidenteel in overleg van afwijken.
 11. In geval van geschillen is de administratie van Camping Noorthey leidend.
 12. De beheerder kan aan de gasten de toegang, al dan niet met onmiddelijke ingang , ontzeggen in geval van overtreding van deze algemene voorwaarden, zulks zonder nadere toelichting en restitutie van de reeds betaalde verblijfskosten.
 13. Op alle leveringen en diensten van Camping Noorthey zijn de SVR voorwaarden van toepassing.
 
RESERVERING, BEVESTIGING EN PRIVACYVERKLARING
 1. Na ontvangst van een reservering stuurt Camping Noorthey een bevestigingsmail waarin de reservering wordt aanvaard of niet.
 2. Camping Noorthey is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die U zelf aan ons verstrekt heeft. Deze verantwoordelijkheid is weergegeven in de privacyverklaring die op onze site te lezen is. Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven zonder U daarvan op de hoogte te hebben gesteld. 
 
AANKOMST EN VERTREK
 1. Gasten zijn welkom vanaf 13.00 uur . Alvorens het terrein van Camping Noorthey te betreden melden zij zich eerst bij de receptie in het rekreatiegebouw op het erf. Mocht daar niemand aanwezig zijn dan even bellen of instrukties op het bord volgen.
 2. Op de dag van vertrek dient de kampeerplek in goede orde te worden achtergelaten. Gasten dienen op de dag van vertrek voor 12.00 uur de plek te hebben verlaten, zodat de beheerder de tijd heeft om het gras er omheen te maaien en de plek weer vrij kan geven voor 13.00 uur aan de volgende gast.
 
ANNULERING  
 1. Indien zich onverhoopte omstandigheden voordoen, die voor de gast reden zijn om een reservering te annuleren, dient de gast dit zo spoedig mogelijk aan de beheerder van Camping Noorthey te melden. Bij eerder vertrek wordt de periode in rekening gebracht waarvoor de gast heeft gereserveerd.
 2. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht
 1. Bij annulering  1 maand voor afgesproken aankomstdatum tot 7 dagen voor afgesproken aankomstdatum betaalt U 25 % van de totale verblijfskosten.
 2. Bij annulering  7 dagen voor de afgesproken aankomstdatum tot en met de afgesproken aankomstdatum betaalt U 40 % van de totale verblijfskosten.
 3. Bij niet verschijnen zonder annulering bent U 100 % van de totale verblijfskosten verschuldigd.
 4. Wij raden U ten zeerste aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u bij ernstige ziektes of sterfgevallen in familie kring , hier altijd beroep op kan doen.
 
 
Leidschendam, januari 2019 .